PODMIENKY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

SPRÁVCA:

HPI - CZ spol. s r.o., IČO: 632 19 611

so sídlom Hradec Králové, Na Brně 2079, PSČ 500 06

zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové

oddiel C, vložka 8002

kontaktná emailová adresa: info@hpi-cz.cz

telefón: 495 800 911

Úprava předvoleb cookies

1. Základné ustanovenia

1. Tieto podmienky upravujú otázky súvisiace so spracovaním osobných údajov fyzických osôb zo strany Správcu a obsahujú informácie o tom, akým spôsobom, z akého dôvodu a na aké účely Správca spracováva osobné údaje fyzických osôb v súvislosti s prevádzkovaním internetového obchodu na webových stránkach www.hpi.cz a ďalej informácie o právach fyzických osôb pri spracovaní ich osobných údajov zo strany Správcu.

2. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

3. Zo strany Správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle č. 22 GDPR.

2. Zdroje, zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu fyzická osoba sama poskytla.

2. Správca spracováva osobné údaje fyzickej osoby na tieto účely a na základe týchto zákonných dôvodov:

2.1. Účel spracovania: Vybavenie objednávky fyzickej osoby a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Správcom a fyzickou osobou.

Pre tento účel spracováva Správca osobné údaje fyzickej osoby, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a emailová adresa.

Zákonný dôvod: Poskytnutie týchto osobných údajov na uvedený účel spracovania je nevyhnutné k uzavretiu kúpnej zmluvy a jej plneniu, teda pre objednanie tovaru a jeho dodanie fyzickej osobe (zákazníkovi). Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov na tento účel je teda plnenie zmluvy medzi fyzickou osobou (zákazníkom) a Správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a k tomuto spôsobu spracovania osobných údajov nie je potrebný súhlas fyzickej osoby. Bez poskytnutia týchto osobných údajov nie je možné kúpnu zmluvu uzavrieť.

2.2. Účel spracovania: Propagačné a marketingové účely správcu, najmä zasielanie reklamných emailov a newsletterových správ Správcu, obsahujúcich informácie o zľavách, akčných ponukách, novom tovare a o iných novinkách a zasielanie obdobných obchodných oznámení.

Pre tento účel spracováva Správca emailovú adresu fyzickej osoby.

Zákonný dôvod spracovania: V prípade, že je fyzická osoba existujúcim zákazníkom Správcu, ktorému Správca dodal tovar, je zákonným dôvodom spracovanie emailové adresy tejto osoby pre propagačné a marketingové účely Správcu oprávnený záujem Správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

V prípade inej fyzickej osoby je zákonným dôvodom spracovanie jej emailovej adresy pre propagačné a marketingové účely Správcu súhlas fyzickej osoby so spracovaním podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

3. Cookies

Tento web môže používať pre svoju funkciu nižšie uvedené cookies a podobné technológie. Tieto technológie využívame na zabezpečenie základných funkcií webu, funkcie sociálnych médií, analytiku a marketing. Cookies môžeme rozdeliť podľa dĺžky uloženia na krátkodobé, ktoré zostávajú iba obmedzený čas kedy máte otvorený prehliadač a dlhodobé, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení, kým ich manuálne neodstránite, alebo ich neodstráni prehliadač po vypršaní nastavenej platnosti. Jednotlivé spôsoby využitia a doby uchovávania sú rozpísané nižšie:

3.1. nevyhnutné cookies

Tieto cookies sú potrebné pre základné funkcie webu, ako je nákupný košík, zapamätanie si stavu vašej objednávky, či bezpečné prihlásenie. Tieto cookies sú uchované po dobu x mesiacov.

3.2. štatistické cookies

Tieto cookies umožňujú analyzovať návštevnosť a spôsob akým stránky používate. Vďaka týmto cookies môžeme vylepšovať funkcie a priebežne zlepšovať užívateľskú prívetivosť webu podľa vašich potrieb Tieto cookies zdieľame so spoločnosťami Google a Facebook za účelom využívania ich analytických nástrojov. Cookies služieb Google Analytics sú uchovávané 26 mesiacov, cookies Facebook pixel sú uchovávané do vymazania vo vašom prehliadači.

3.3 Marketingové cookies

Tieto cookies sú použité pre zobrazovanie relevantných reklamných oznámení. Napríklad ak navštívite stránku s odkvapmi, môže sa vám zobraziť relevantná reklamná ponuka odkvapov, či ich príslušenstva. Tieto cookies zdieľame so spoločnosťami Facebook, Google a Zoznam. Cookies služieb Seznam.cz a Google sú uchované až po dobu 540 dní, Facebook pixel po dobu 180 dní.

4. Doba spracovania osobných údajov

Doba spracovania osobných údajov Správcom je 10 rokov.

5. Príjemcovia osobných údajov

1. Príjemcovia osobných údajov sú:

- osoby, ktorých prostredníctvom Správca plní svoje povinnosti z uzatvorenej kúpnej zmluvy s fyzickou osobou (zákazníkom), teda osoby, ktorých prostredníctvom Správca dodáva tovar zákazníkom a osoby, ktoré sa podieľajú na realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy,

- osoby zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

- osoby zaisťujúce marketingové služby.

2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny.

6. Práva a povinnosti Zákazníkov

1. Zákazník má právo udelený súhlas so spracovaním jeho osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením zaslaným na adresu sídla Správcu, či na vyššie uvedenú kontaktnú emailovú adresu Správcu. Odvolaním súhlasu nie je dotknuté spracovanie osobných údajov pred jeho odvolaním.

2. Zákazník má právo žiadať okamžitú opravu svojich osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, ak sú tieto údaje nepresné či neúplné.

3. Zákazník má právo na prístup k osobným údajom, tj. Má právo získať od Správcu informáciu (potvrdenie), či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracovávané a ak sú spracovávané, má Zákazník právo na kópiu týchto osobných údajov.

4. Zákazník má právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov podľa čl. 17 GDPR, ak neexistuje právny dôvod na ich ďalšie spracovanie. Zákazník má tiež právo na obmedzenie spracovania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR.

5. Zákazník má právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR.

6. Zákazník má právo na prenosnosť osobných údajov, teda právo žiadať, aby Správca odovzdal osobné údaje inému správcovi.

7. Zákazník má právo podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

7. Záverečné ustanovenia

1. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Nové znenie podmienok ochrany osobných údajov zverejňuje Správca bez zbytočného odkladu na svojich internetových stránkach.

hpi qzus nga cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska