Reklamačný poriadok

 

obchodnej spoločnosti

HPI – CZ spol. s r.o.

IČ: 632 19 611

DIČ: CZ63219611

sídlo spoločnosti: Na Brně 2079, 500 06 Hradec Králové, Česká republika

zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 8002
pre predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese
www.hpishop.sk.

 

1.       Úvodné ustanovenia

1.1.      Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok Predávajúceho   HPI–CZ spol. s r.o., IČ: 632 19 611, sídlo Na Brně 2079, 500 06 Hradec Králové, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 8002 (ďalej len „predávajúci“), a uvádza postup, akým spôsobom postupovať pri reklamácii tovaru zakúpeného od Predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese
www.hpishop.sk.

1.2.      Kupujúci je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom ešte pred objednaním tovaru. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa s týmto reklamačným poriadkom zoznámil a že s ním súhlasí.

1.3.      Prevzatím tovaru u Kupujúceho-podnikateľa je okamih jeho predania Predávajúcim Kupujúcemu resp. prvému prepravcu. V prípade kupujúceho-spotrebiteľa je okamihom prevzatia tovaru Kupujúcim od Predávajúceho resp. prevzatí od dopravcu.

 

2.    Záručná doba

2.1.      Záručná doba začína bežať od dáta prevzatia tovaru Kupujúcim.

2.2.      Ak je kupujúci spotrebiteľ, je zákonná záručná doba zboží 24 mesiacov, pokiaľ osobitný právny predpis nestanoví záručnú dobu dlhšiu. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predlžiť. Záručná doba je spravidla vyznačená v záručnom listu k tovaru. Ak nie je k tovaru vystavený záručný list, platí záručná doba zákonná (24 mesiacov) nebo doba vyznačená na predajnom doklade. Na žiadosť kupujúceho-spotrebiteľa  je Predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

2.3. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe. Pro uplatnenie reklamácie postačí doloženie predajného dokladu, dokladu o zaplatení  tovaru alebo iné preukázanie nákupu tovaru u Predávajúceho.

2.4. Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorou bol tovar v reklamácii (od okamihu uplatnenia reklamácie do doby, kedy bol Kupujúci po skončení opravy povinný tovar prevziať). V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje.

2.5. Záruka sa nevzťahuje na vady či poškodenie tovaru vzniknuté nesprávnym užívaním, neodborným, alebo nešetrným zachádzaním, použitím tovaru alebo jeho inštaláciou v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, alebo iného nesprávneho zásahu. Záruka sa ďalej nevzťahuje na vady, ktoré vznikli bežným opotrebením tovaru.

  

3.     Uplatnenie reklamácie

3.1.      Kupujúci-podnikateľ je povinný, a kupujúcemu spotrebiteľovi, sa odporúča, aby bezprostredne pri dodaní tovaru prekontroloval stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice). Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatí zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, napr. ak je zásielka neúplná nebo poškodená.

3.2.      Reklamáciu je možné uplatniť zaslaním písomnej reklamácie a reklamovaného tovaru s dokladom preukazujúcim platnosť záruky, na adresu firmy.  V reklamácii je Kupujúci povinný uviesť číslo objednávky, dôvod reklamácie apopis vady a svoje kontaktné údaje.

3.3.  Kupujúci berie na vedomie, že v prípade vecí predávaných za nižšiu cenu (zľavy) z dôvodu vady či nekompletnosti tovaru sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

3.4. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne.

3.5. O vybavení je Kupujúci informovaný e-mailom, ktorý uviedol pri reklamácii. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravní službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu Kupujúceho. Pri osobnom výdaji tovaru po vybavení reklamácie je Kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá k reklamácii a musí sa preukázať platným dokladom totožnosti.

 

4.     Spôsob vybavenia reklamácie, ak je kupujúci spotrebiteľ

Rozpor s kúpnou zmluvou

4.1. Ak je Kupujúci spotrebiteľ, v prípade, že tovar pri prevzatí Kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má Kupujúci právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavku kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je taký postup možný, môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ Kupujúci pred prevzatím veci o rozporu s kúpnou zmluvou vedel nebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

4.2. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

4.3. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie najmä, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, Predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, nebo na základe nimi vykonávané reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pro vec takého druhu obvyklé, že odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcom množstve, miere nebo hmotnosti a odpovedá účelu, ktorý Predávajúci pro použitie veci uvádza alebo pro ktorý sa vec obvykle používa.

Reklamácia

4.4. Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Kupujúcim.

4.5. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4.6. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

4.7. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

4.8. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

4.9. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

4.10. Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykonáva Kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby Kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, kedy Kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa neodstrániteľnej vady, ale Predávajúci zistí, že sa jedná o vadu neodstrániteľ). Pokiaľ Kupujúci nezvolí spôsob vybavenia reklamácie v Predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí spôsob vybavenia reklamácie Predávajúci.

 

5.   Spôsob vybavenia reklamácie, ak je kupujúci podnikateľ

5.1. Ak je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo:

  1. na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci požadovať iba výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady;
  2. na odstránenie vady opravou veci;
  3. na primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo
  4. odstúpiť od zmluvy.

5.2. Kupujúci  oznámi Predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, nebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže meniť bez súhlasu Predávajúceho; Ak Predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote či ak oznámi Kupujúcemu, že vady neodstráni, môže Kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže odstúpiť od zmluvy.

5.3. Ak Kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy.

5.4. Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

5.5. Kým Kupujúci neuplatní právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci.

 

6.       Záverečné ustanovenia

6.1.    Tento reklamačný poriadok je platný od 1.1.2017.

6.2.    Tento Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok Predávajúceho.

 

Reklamačný protokol - vada tovaru ZDE

Reklamačný protokol - preprava ZDE

hpi qzus nga cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska