Kotvenie zatepľovacích systémov

Kotvenie izolačných dosiek zatepľovacích systémov sa vykonáva špeciálnymi, na to určenými kotvami podľa požiadaviek ETAG 014 (Riadiaci pokyn pre európske technické osvedčenia, je podkladom pre posudzovanie plastových kotiev pre ukotvenie vonkajších kontaktných tepelnoizolačných systémov s omietkou do betónových podkladov a do muriva). Tento predpis definuje technické parametre kotiev, spôsoby montáže podľa typu izolantu a kategórie použitia podľa podkladu. Výber kotvy určuje výrobca zatepľovacieho systému podľa skladby a definovaného podkladu. Ak nie je možné podklad jednoznačne klasifikovať, musí sa vykonať ťahová skúška kotvy priamo na stavbe. Súčasťou vykonávacej dokumentácie je tiež počet kotiev v ploche, v okrajových častiach a spôsob montáže. Kotvy je možné osadzovať až po zatvrdnutí lepiacej hmoty (1-3dni). Spôsob upevnenia kotiev sa delí na povrchovú montáž (tanier lícuje s izolantom) a zápustnú montáž (kotva zapustená do izolantu a uzavretá zátkou z rovnakého materiálu ako izolačné dosky). Pre montáž izolačných dosiek z kolmého vlákna alebo pre zápustnú montáž do minerálnych dosiek sa používajú špeciálne k tomu určené prídavné taniere na rozloženie prítlaku na izolant. Rozperná časť kotvy musí byť vždy aktivovaná v murive v správnej dĺžke a spôsobom ustanoveným výrobcom kotvy (zatlčením, zaskrutkovaním). Pevnosť usadenia musí byť kontrolovaná. Montáž musia vykonávať preškolení pracovníci na to určenými funkčnými pomôckami. Navrhovanie a použitie kotiev je dané STN 73 2902. Viac informácií, technické listy, obrázky a videá nájdete pri jednotlivých výrobkoch.

Aktívne filtre

hpi qzus nga cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska