obchodnej spoločnosti
HPI – CZ spol. s r.o.
IČ: 632 19 611
DIČ: CZ63219611
sídlo spoločnosti: Na Brně 2079, 500 06 Hradec Králové, Česká republika
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 8002
pre predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese
www.hpishop.sk

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti HPI – CZ spol. s r.o., IČ: 632 19 611, sídlo Na Brně 2079, 500 06 Hradec Králové, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 8002 (ďalej len „Predávajúci“) upravujú proces nákupu tovaru prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho, vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzavretej medzi Predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „Kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho. Internetový obchod je Predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.hpishop.sk (ďalej len „internetový obchod“). Tieto obchodné podmienky platia pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom internetového obchodu na území Slovenskej republiky, teda pre kúpu s miestom dodania na území Slovenskej republiky. 

1.2. Kupujúci môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ. Kupujúci – spotrebiteľ, je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Kupujúci – podnikateľ je Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

1.3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Znenie obchodných podmienok môže Predávajúci jednostranne meniť alebo dopĺňať. Nové znenie Obchodných podmienok bude oznámené umiestnením na webových stránkach Predávajúceho. Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, ktoré je uvedené na webových stránkach internetového obchodu v deň odoslania objednávky. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že s nimi súhlasí. S týmito obchodnými podmienkami má Kupujúci možnosť sa oboznámiť pred odoslaním svojej objednávky a je na ne dostatočne vopred upozornený.

1.4. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.5. Rozhodným právom pre právny vzťah vzniknutý z kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho je české právo s tým, že pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ, rozhodné právo pre práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy bude stanovené na základe príslušných ustanovení kolíznych noriem, najmä nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 593/2008 o práve rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťahy (Rím I), t.j. v takom prípade sa na zmluvný vzťah použijú slovenské právne predpisy, upravujúce práva spotrebiteľov, najmä zákon č. 40/1964 Z.z., občiansky zákonník, v platnom znení, zákon č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona o priestupkoch v platnom znení a zákon č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie Kupujúceho uskutočnenej v internetovom obchode môže Kupujúci pristupovať na svoj užívateľský účet. Zo svojho užívateľského účtu môže Kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“).

2.2. Pri registrácii na webovej stránke internetového obchodu a pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je Kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať.

2.3. Údaje uvedené Kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú Predávajúcim považované za správne.

2.4. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že Predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany Kupujúceho. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy Kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie než jeden rok nevyužíva, alebo v prípade, kedy Kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia Predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3. OBJEDNANIE TOVARU A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Internetový obchod obsahuje zoznam a popis tovaru ponúkaného Predávajúcim k predaju, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru vrátane DPH. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webových stránkach internetového obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.2. Všetky ponuky predaja tovaru umiestneného v internetovom obchode sú nezáväzné a Predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na tento tovar.

3.3. Internetový obchod obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár prostredníctvom internetového obchodu. Podmienkou platnej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári, vrátane údaju, či nakupuje ako Kupujúci – spotrebiteľ, alebo ako Kupujúci – podnikateľ, ktorý koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Údaje uvedené v objednávke sú Predávajúcim považované za správne.

3.5. Pred potvrdením a odoslaním objednávky je Kupujúcemu umožnené skontrolovať celú objednávku a meniť údaje zadané do objednávky, a to i s ohľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Kupujúci má možnosť sa pred uskutočnením objednávky oboznámiť s celkovou cenou objednávaného tovaru vrátane všetkých poplatkov a nákladov spojených s balením a dodaním tovaru, príp. i s úhradou kúpnej ceny. Riadne vyplnená a prostredníctvom internetového obchodu odoslaná objednávka Kupujúceho na spracovanie je záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Kupujúci odošle objednávku prostredníctvom tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Odoslaním objednávky, t.j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ Kupujúci akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane expedičných a dopravných nákladov platných v dobe uskutočnenia a odoslania objednávky a vzniká mu povinnosť túto cenu zaplatiť. Predávajúci po obdržaní objednávky potvrdí Kupujúcemu objednávku na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke. Potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

3.6. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu, vzdialenosti a pod.) žiadať Kupujúceho o autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, napr. písomne alebo telefonicky. V takom prípade sa ustanovenie čl. 3.5. obchodných podmienok neuplatní a kúpna zmluva sa považuje za uzavretú až autorizáciou (ďalším potvrdením) Kupujúceho požadovaným spôsobom. Pokiaľ Kupujúci autorizáciu nevykoná, alebo vykonať odmietne, k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde. Na tieto skutočnosti bude Kupujúci v žiadosti o autorizáciu objednávky rovnako upozornený.

3.7. Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií do okamihu potvrdenia objednávky zo strany Predávajúceho. Zrušenie objednávky je Kupujúci povinný Predávajúcemu oznámiť e-mailom na adresu hpishopsk@hpi-cz.cz.

3.8. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný potvrdiť objednávku, a to najmä objednávku Kupujúceho, ktorý už skôr podstatným spôsobom porušil kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok). Predávajúci si ďalej vyhradzuje právo neakceptovať objednávku Kupujúceho v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom v internetovom obchode, a to v akejkoľvek fáze vybavovania objednávky. O neakceptovaní objednávky z dôvodu zjavnej tlačovej chyby bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

3.9. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, keď zásoby tovaru, ktorý je predmetom objednávky Kupujúceho, sú už vyčerpané a tento tovar už nemožno obstarať. Predávajúci si vyhradzuje právo vyhlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzavretú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho alebo súdneho orgánu. O takomto postupe bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

3.10. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 4.1. Ceny tovaru uvedené v internetovom obchode sú uvádzané ako konečné, vrátane DPH. Platí cena, ktorá je pri tovare uvedená v okamihu jeho objednania Kupujúcim. Spoločne s kúpnou cenou je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu tiež náklady spojené s dodaním tovaru. Náklady na dodanie tovaru sú v závislosti na veľkosti zásielky a spôsobu dopravy zvoleného Kupujúcim pripočítané v objednávkovom formulári a konečná kalkulovaná kúpna cena po vyplnení objednávkového formulára je už uvedená i vrátane dopravného. Táto cena bude uvedená v objednávke a v e-maile potvrdzujúcom objednávku tovaru.

4.2. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim slúži súčasne i ako daňový doklad a dodací list. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

4.3. Cenu tovaru podľa kúpnej zmluvy môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu niektorým z týchto spôsobov:

  • Online platobnou kartou – Za tovar zaplatí kupujúci v priebehu objednávky zadaním údajov o svojej platobnej karte (číslo kartydátum platnostiaCVC kód). Tento spôsob platby je možné použiť pri platobných kartách MasterCard, Visa a Diners Club/Discover). V rámci online platby je využívaný proces overenia 3D Secure, ktorý zabraňuje zneužitiu platobnej karty nepovolanými osobami.
  • Platba vopred bankovým prevodom
  • Dobierkou

Tovar zaplatí Kupujúci v hotovosti vodičovi dopravcu pri doručení a prevzatí tovaru

Za žiadny z uvedených spôsobov platby si Predávajúci neúčtuje žiadny poplatok. Avšak Predávajúci Kupujúceho upozorňuje, že subjekt, u ktorého je platba ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (napr. daná banka pri vklade na účet).

5. DODACIE PODMIENKY

5.1. Dodacia lehota začína plynúť dňom platného uzavretia kúpnej zmluvy podľa článku 3. týchto obchodných podmienok. Dodacia lehota činí XX pracovných dní. V prípade, že bola dohodnutá platba kúpnej ceny vopred prevodom na bankový účet Predávajúceho, expeduje Predávajúci objednaný tovar až potom, čo mu Kupujúci uhradí kúpnu cenu v plnej výške. Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na účet Predávajúceho.

5.2. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tomto bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania alebo ponúkne iný tovar, porovnateľný s objednaným tovarom. V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho. Pokiaľ Kupujúci so zmenou nesúhlasí, má právo od zmluvy odstúpiť.

5.3. Pre prípad zvoleného osobného odberu tovaru sa zjednáva, že Predávajúci bude pre Kupujúceho rezervovať tovar v prevádzkarni Predávajúceho po dobu 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Po márnom uplynutí tejto lehoty stráca uzavretá kúpna zmluva platnosť a zmluvné strany nie sú touto zmluvou naďalej viazané. Na túto skutočnosť bude Kupujúci v potvrdení objednávky Predávajúcim upozornený.

5.4. Dodanie tovaru prebieha v pracovné dni niektorým z týchto spôsobov:

  • doprava na doručovaciu adresu uvedenú v objednávke prostredníctvom prepravnej spoločnosti TOPTRANS EU a.s. - pri odbere tovaru do 130 EUR vrátane DPH – 12 EUR vrátane DPH
  • doprava na doručovaciu adresu uvedenú v objednávke prostredníctvom prepravnej spoločnosti TOPTRANS EU a.s. - pri odbere tovaru nad 130 EUR vrátane DPH – ZDARMA

5.5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru prechádza na Kupujúceho odovzdaním tovaru Kupujúcemu. Ten istý následok má, ak Kupujúci neprevezme tovar, hoci mu s ním Predávajúci umožnil nakladať. Škoda na tovare, vzniknutá po prechode nebezpečenstva náhodnej skazy tovaru na Kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže by Predávajúci škodu spôsobil porušením svojej povinnosti.

5.6. Kupujúci má povinnosť pri prevzatí zásielky vykonať kontrolu zásielky s cieľom zistiť, či je obal neporušený́ a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Táto kontrola sa netýka obsahu zásielky. Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, uplatní Kupujúci reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie Predávajúci zodpovednosť.

5.7. Kupujúci – podnikateľ je povinný riadne doručenú nepoškodenú zásielku s tovarom od prepravcu riadne prevziať. Ak však zásielka zasielaná prostredníctvom prepravcu javí známky zjavného poškodenia alebo iných porušení obalu, je Kupujúci – podnikateľ povinný prevzatie zásielky odmietnuť a vrátiť ju prepravcovi. Ak tak neurobí, nie je oprávnený namietať poškodenie tovaru pri preprave a má sa za to, že zásielka bola doručená Kupujúcemu nepoškodená. Podpisom dodacieho listu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky podmienky a náležitosti vyššie uvedené a na neskoršie reklamácie o porušenosti obalu zásielky nebude braný ohľad.

5.8. Kupujúci je povinný reklamovať poškodenie tovaru pri preprave, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru, aby Predávajúci mohol bezodkladne uplatniť nároky z chybne vykonanej prepravy tovaru voči prepravcovi. Pokiaľ Kupujúci Predávajúcemu neoznámi poškodenie tovaru najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru, má sa za to, že tovar pri prevzatí Kupujúcim bol nepoškodený.

6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY KUPUJÚCIM - SPOTREBITEĽOM

6.1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom momentom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:

a) viaceré tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

6.2. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku uplatňuje nasledovne:

a) písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej vyššie alebo

b) e-mailom na adrese hpishopsk@hpi-cz.cz8)

6.3. Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok. V prípade, že spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku uplatní, vráti tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto Obchodných podmienkach najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

6.4. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku znáša náklady na vrátenie tovaru spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.

6.5. Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Vrátený tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, bez známok bežného opotrebenia a ak je to možné, v pôvodnom obale. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

6.6. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku vráti spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý spotrebiteľom pri platbe za tovar, pokiaľ sa spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci spotrebiteľovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal tovar späť.

6.7. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

h) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

i) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

7. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY KUPUJÚCIM – PODNIKATEĽOM

7.1. Kupujúci – podnikateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy iba v prípadoch stanovených zákonom.

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

8.1. Zodpovednosť za vady Predávajúceho, záručné podmienky, postup pri reklamácii a spôsob odstránenia vád tovaru sa riadi Reklamačným poriadkom Predávajúceho, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok ČR. Reklamačný poriadok je umiestnený na webových stránkach internetového obchodu www.hpishop.sk

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Registrácia Kupujúceho v internetovom obchode a nákup tovaru je podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov Kupujúceho. V takom prípade bude Predávajúci s týmito údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Poskytnuté osobné údaje môže Predávajúci využiť nad rámec spracovania nevyhnutného pre uzavretie a plnenie zmluvy iba za podmienok uvedených nižšie.

9.2. Predávajúci vyhlasuje a garantuje, že všetky poskytnuté osobné údaje (nevyhnutné pre dodanie tovaru) sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s Kupujúcim a nebudú zverejňované, ani poskytnuté žiadnym tretím stranám, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko/názov, adresa bydliska/sídla, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, príp. ďalšie, ktoré budú požadované, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, a pre účely zasielania informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom Predávajúceho na elektronickú adresu Kupujúceho.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.5. Kupujúci má pri spracovaní jeho osobných údajov Predávajúcim práva uvedené v § 28 Zákona o ochrane osobných údajov. Žiadosť podľa § 28 odst. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 Zákona o ochrane osobných údajov vybaví Predávajúci bezplatne. Žiadosť podľa § 28 odst. 1 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov vybaví Predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Činnosť Predávajúceho podlieha dohľadu Českej obchodnej inšpekcie.

10.3. Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa 1.4.2020 a rušia predchádzajúce znenie Obchodných podmienok.

Formulár Odstúpenie od zmluvy ke stiahnutí ZDE.

hpi qzus nga cechppt cechzateplovani Cech Strechárov Slovenska